eHelseløsning i poliklinikk

Prosjektperiode

2018–2019

Finansiering

Oslo universitetssykehus

Om prosjektet

I møte med fremtidens helsemessige, teknologiske og befolkningsrelaterte utfordringer er det et klart behov for innovative løsninger som kan bidra til mer effektiv oppfølging av pasienter, tidsbesparelser for både pasienter og helsepersonell, samt andre helseøkonomiske og praktiske fordeler. Dette forskningsprosjektet er knyttet til det kliniske prosjektet «eHelseløsning i poliklinikk», hvor Oslo universitetssykehus (OUS) piloterer bruk av videokonsultasjon for oppfølging av polikliniske pasienter ved sykehuset.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS) og Nyremedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk ved OUS. Målsettingen med forskningsprosjektet er å evaluere opplevd nytte av og utfordringer ved bruk av polikliniske videokonsultasjoner hos pasienter og helsepersonell.

I prosjektet vil konsultasjon via videokonferanse bli tilbudt en gruppe av pasientene som følges opp ved Nyremedisinsk avdeling som en del av behandlingstilbudet i Medisinsk klinikk.

For å kunne bredde tilbudet om videokonsultasjon til flere poliklinikker i sykehuset på et senere tidspunkt er det av stor betydning å evaluere opplevd nytte, brukererfaring og brukervennlighet hos både pasienter og helsepersonell. SPS har ansvar for evalueringen og vil lede forskningsprosjektet og rapportere funn i tett samarbeid med Nyremedisinsk avdeling. Endelig evaluering og funn vil publiseres ved prosjektslutt.

Delmål I: Evaluere opplevde fordeler og ulemper ved bruk av poliklinisk videokonsultasjon

Delmål II: Evaluere brukererfaringer og brukervennlighet

Det vil inkluderes inntil 30 pasienter, og inntil 10 helsepersonell i studien. Prosjektet vil benytte både kvalitative (intervjuer) og kvantitiative (spørreskjema) forskningsmetoder.