en stresset person

Stressmestring

Et elektronisk stressmestringsverktøy for pasienter med kreft

Prosjektperiode

2015–2020

Finansiering

Kreftforeningen (#4602492) og Oslo universitetssykehus

Om prosjektet

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, angst og depresjon, noe som ofte gir nedsatt livskvalitet. Ulike tiltak kan forebygge slike problemer og gi pasienter opplæring i mestringsstrategier med god effekt.

Denne studien har utviklet og tester nå et elektronisk verktøy for stressmestring. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene i et innovativt appbasert stressmestringsprogram for kreftpasienter i Norge.

fase I (2015/2017) ble intervensjonen utviklet  av spesialister innen psyko-onkologi, stressmestring og eHelse, i tett samarbeid med pasienter med kreft og relevant helsepersonell. Intervensjonen ble testet i en pilotstudie og justert etter tilbakemeldinger fra deltakerne. Denne fasen resulterte i det appbaserte programmet StressProffen™© som endelig produkt og intervensjon.

fase II (2017/2020) blir effekten av intervensjonen StressProffen™© testet i en randomisert kontrollert studie hvor 180 pasienter med ulike typer kreft deltar. Deltagerne i intervensjonsgruppen (n=90) har først fått en introduksjon til programmet ansikt-til-ansikt før nedlasting og videre bruk av StressProffen™©; et evidensbasert program bestående av 10 moduler med informasjon og øvelser med fokus på stressmestring og livskvalitet. Kontrollgruppen (n=90) får sitt vanlige oppfølgingstilbud, og får tilbud om stressmestringsverktøyet etter endt studieperiode.

Studien tester hypotesen at deltagere med tilgang til stressmestringsverktøyet vil oppleve mindre stress og bekymringer, bedre selvkontroll og økt livskvalitet. Dette måles 0, 3, 6 og 12 måneder etter studiestart. Dersom bruk av StressProffen™© gir effekt som forventet, vil programmet potensielt kunne bidra til bedret livskvalitet for pasienter som lever med kreft. Programmet vil også kunne gi pasienter over hele landet samme tilbud, uavhengig av hvor de bor.

StressProffen

Appen StressProffen er ferdig utviklet og har blitt testet i en pilotstudie med 20 deltakere. Den randomiserte, kontrollerte studien er nå i gang. Her kan du lese mer om studien og melde din interesse om å være med.

Samarbeidspartnere

  • Matthew M. Clark, PhD

    Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Shawna L. Ehlers, PhD

    Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

  • Michael Andrykowski, PhD

    University of Kentucky, KY, USA