SPS Strategi 2025

Last ned strategiplanen som PDF

1. Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS) - Kjernevirksomhet

 

SPS leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser.

SPS er en enhet under Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS). Senterleder (N3) ved SPS rapporterer direkte til klinikkleder (N2) i Medisinsk klinikk. SPS har en grunnbevilgning fra OUS som sammen med ekstern forskningsprosjektfinansiering utgjør det totale budsjettet ved SPS.

Grunnleggende for kjernevirksomheten er helse- og adferdsforskning med fokus på personlig sykdomsmestring, brukerinvolvering og samhandling. Den unike styrken til SPS ligger i tverrfaglig kompetanse innen helse- og adferdsforskning kombinert med digital design og systemutvikling. Forankret i forskningsresultater og innovasjon leverer SPS digitale eHelseløsninger for pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer.  

1.1      Forskningsfokus

Forskningen ved SPS har fokus på tre overlappende hovedområder:

 I. Intervensjoner og eHelseløsninger som styrker personlig helsekapasitet

Forskningstemaer:

 • Egenmestring, motivasjon, selv-regulering og aktivering av egne ressurser
 • Brukermedvirkning for å optimere brukeropplevelser og resultater

 

II. Innovasjoner som fasiliterer personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet

Forskningstemaer:

 • Fremmende og hemmende faktorer ved personsentrerte samhandlings-intervensjoner
 • Tiltak og beslutningsstøtte for brukere og behandlere for effektiv og pasientsentrert kommunikasjon og samhandling

 

III. Forståelse av underliggende mekanismer av I og II

Forskningstemaer:

 • Hvilke variabler (biologiske, psykologiske og sosiale) er involvert, når og hvordan?
 • Sosiale og organisatoriske faktorer knyttet til implementering

1.2      Status 2018

Fra senterets etablering i 2002 og fram til 2018 har SPS fått inn ca 125 mill i eksterne midler til 23 ulike forskningsprosjekter. 21 personer har fått finansiert sin PhD og hatt SPS som sin arbeidsplass i stipendiatperioden. I tillegg har 15 mastergrader utgått fra senteret i disse årene. SPS er en populær samarbeidspartner i forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og senterets forskere har høy vitenskapelig produksjon og formidling.

Ledergruppen ved SPS består i 2018 av :

 • Senterleder/Forskningssjef
 • Seksjonsleder Administrasjon
 • Seksjonsleder Løsningsutvikling
 • Seksjonsleder Innholdsredaksjon
 • 2 seniorforskere

Personalgruppen ved SPS er tverrfaglig og sammensatt av en forskergruppe bestående av seniorforskere, postdoktorer, PhD studenter, mastergradsstudenter, forskningsassistenter, brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter samt gjesteforskere. SPS har også en egen Løsningsutviklingsseksjon med design og systemutviklere, Innholdsredaksjon med innholdskonsulenter, samt en Administrasjonsseksjon. Personalgruppen teller til sammen ca. 25-30 ansatte. En betydelig andel av de ansatte ved SPS er midlertidig ansatte/prosjektansatte. SPS preges av en engasjert personalgruppe som samarbeider godt.

 

SPS organisasjonskart

 

 

2. Strategiske hovedutfordringer for SPS

2.1      "Den gordiske knuten" – Løsningsimplementering

Forskning er SPS sin kjernevirksomhet. SPS skal konsentrere sine ressurser om forskningen og om hvordan forskningskunnskapen kan bidra til å gjøre løsningene SPS utvikler best mulig. Samtidig er system- og kunnskapsimplementering av løsninger som forskes fram en viktig driver i forhold til omdømme, brukerlegitimitet og personlig motivasjon for og i SPS. Implementering og drift av disse løsningene avhenger av prosjektype og samarbeid med eksterne aktører.

2.2      Faglig bredde - begrenset størrelse

SPS har en fremtidsrettet profil noe som forutsetter kontinuerlig tilførsel av ny og utvidet kompetanse. SPS har pr. i dag begrensede ressurser og må derfor være kreative i hvordan ny kompetanse kan komme inn, enten gjennom videreutdanning og opplæring av nåværende ansatte, gjennom samarbeid med andre eller gjennom deltidsansettelser.

2.3      Forskningsstøtte og organisering

Interne rutiner

SPS har mange prosjekter som går parallelt og må ha gode arbeidsrutiner slik at vi får en større grad av gjensidige proaktive prosesser mellom forskning og forskningsstøtte. Dette muliggjøres bla. gjennom senteres prosjektstyringsverktøy, som oppdateres kontinuerlig. På denne måten kan en få arbeidsmessig forutsigbarhet, bedre arbeidsplanlegging og bedre ressursutnyttelse for alle involverte.

Eksterne rutiner

SPS er avhengig av IKT infrastruktur ved OUS. OUS har imidlertid en IKT infrastruktur som er ment for sykehusdrift og som dermed ikke oppfyller alle nødvendige behov som SPS har. Det er behov for en egen IKT infrastruktur for forskning ved OUS.

3. Målbilde – SPS 2025

 

I 2025 er SPS fortsatt et ledende forskningsmiljø innen personsentrerte løsninger for mestringsstøtte, kommunikasjon og helhetlig behandling. Kjernevirksomheten ved SPS opprettholdes, og SPS vil være et anerkjent forskningssenter som bidrar til betydelige forbedringer i helsetjenesten og i befolkningens evne til å mestre kroniske tilstander.

 

Forskningsområder som er strategisk viktig for å opprettholde en ledende posisjon innen personsentrert eHelse skal styrkes. Det vil være gjennomgående økt fokus på løsninger for kroniske og sammensatte tilstander, samt fokus på brukermedvirkning. I tillegg skal SPS øke sitt fokus på livsløpsbaserte utfordringer, et betydelig fremtidig nasjonalt og internasjonalt satsningsområde.

 

Store fremskritt innen helseadferdsforskning og teknologi krever kontinuerlig oppdatering innen innovative, effektive og helsefremmende løsninger. I tillegg kreves kontinuerlig forbedring av forskningsplattformer og forskningsmetoder.

 

Det tverrfaglige teamet ved SPS har allerede betydelig kompetanse på sine satsingsområder. Senteret må likevel ha klare prioriteringer for samarbeid, nye rekrutteringer og forskningssøknader som sikrer at prosjektporteføljen og kompetansesammensetningen er i kontinuerlig utvikling med fokus på fremtidige løsninger.  

 

Det er ønskelig at nye metoder/»motorveier» for implementering av SPS sine løsninger i klinisk bruk er på plass innen 2025. For implementering i klinisk bruk er det blant annet behov for løsninger for transport av data inn fra pasienter og data ut fra helsepersonell. Systemer bør også kunne kommunisere/integreres med hverandre for enklere og sikker bruk og for at de fremforskede e-helseløsningene skal være til mest mulig nytte for både pasienter og helsepersonell.

3.1      Forskning

Fremtidig forskningsfokus ved SPS:

 

I. Intervensjoner og eHelseløsninger som styrker personlig helsekapasitet

Forskningstemaer inkluderer:

 • Egenmestring
 • Identifisering og aktivering av egne og eksterne ressurser
 • Selvregulering
 • Livsløpsbaserte løsninger (barn, unge, voksne, eldre)

Fokus innen:

 • Evidensbaserte metoder og prinsipper
 • Brukerinvolvering for å optimere brukeropplevelser og avgjørelser
 • Bruk av innovative digitale metoder

 

II. Innovasjoner som fasiliterer personsentrert samvalg og samhandling i helsevesenet

Forskningstemaer:

 • Fremmende og hemmende faktorer ved personsentrerte samhandlingsløsninger
 • Forståelse og håndtering av helse, sykdom og behandling gjennom bedre kommunikasjon
 • Fremme bruk og deltagelse i helse-IKT. Inkludering av grupper som står i fare for å falle utenfor bruk av eHelseløsninger

 

III. Forståelse av underliggende mekanismer av I og II

Forskningstemaer:

 • Hvilke variabler er involvert som underliggende mekanismer, når og hvordan?
 • Mediator/moderator faktorer og roller
 • Hvordan optimalisere eHelseløsninger i denne sammenheng
 • Sosiale og organisatoriske faktorer knyttet til implementering

 

 

 

3.2      SPS interne organisering

I 2025 har SPS en god og forutsigbar økonomi, med gode og forutsigbare rutiner i personalforvaltningen. Senteret er fremdeles strategisk plassert i sykehuset, med senterets leder (N3) rapporterende direkte til N2 nivå.

 

Følgende stillinger er på plass, antall avhengig av prosjekt/ekstern finansiering:

 • Senterleder/forskningssjef
 • Seniorforskere
 • Forskere i deltidsstilling/gjesteforskere
 • Stipendiater
 • Postdoktorer
 • Seksjonsleder Løsningsutvikling
 • Systemutvikling/design
 • Seksjonsleder Innholdsredaksjon
 • Innholdskonsulenter
 • Seksjonleder Administrasjon
 • Administrativ støtte/assistent
 • Erfaringskonsulenter

SPS vil fortsatt ha fokus på personalutvikling og plan for rekruttering, inkludert:

 • Fagutvikling, og støtteapparat for eksisterende og nytt personale.
 • Karriereutvikling og planlegging for forskere og forskerrekrutter.
 • Kontinuerlig utvikling og fokus på synergier: Forskning, løsningsutvikling, innholdsredaksjon, administrasjon og forskningsstøtte i gjensidig balanse.
 • Kommunikasjon og informasjonsflyt relatert til strategiplaner, mål og aktiviteter.

3.2.1   Ledergruppen

Består av:

- Senterleder/Forskningssjef

- Seksjonsleder administrasjon

- Seksjonsleder løsningsutvikling

- Seksjonsleder innholdsredaksjon

- Seniorforsker x 2

3.2.2  Forskere

SPS vil i 2025 i tillegg til Forskningssjef ha minimum 2 seniorforskere. Seniorforskerne vil sammen med forskningssjef ha hovedansvaret for senterets forskningsaktiviteter og retning. I tillegg vil SPS ha PhD stipendiater, post-doktorer/forskere og gjesteforskere.

3.2.3  Løsningsutvikling

SPS vil også i 2025 ha en egen seksjon for Løsningsutvikling. Dette er en nøkkelkomponent av, og en forutsetning for, den unike forskningen som gjøres ved SPS. Design og systemutviklerne ved SPS vil være involvert i forskningsprosjektene fra ideutforming til prosjektslutt og er med å sette rammene for løsningsutvikling, design og gjennomføring.

3.2.4  Innholdsredaksjon

Innholdsredaksjonen har en sentral rolle i alle SPS sine prosjekter og vil fortsatt ha en slik rolle i 2025. Seksjonen er involvert i forskningsprosjektene i alle faser, fra planlegging av prosjekter til utvikling av løsninger, prosjektoppfølging og avslutning.

3.2.5  Administrasjon

Seksjon for administrasjon vil også i 2025 ha overordnet fokus mot senterets administrative og økonomiske aktiviteter, samt mot forskningsaktiviteter, prosjektstyring/rapportering og med overodnede personalfunksjoner. I 2025 består seksjon for administrasjon ved SPS av seksjonsleder og 1-2 personer i forsknings- og administrasjonsassisterende roller.

 

ORGANISASJONSKART SPS

 

 

 

 

 

3.3      Forskningsstøtte og organisering

Interne (SPS)

Etablerte, effektive og forutsigbare personalrutiner er på plass. Informasjonsflyten internt er ivaretatt med personalmøter, oppslagstavle og informasjonsemail. Ekstern informasjon er ivaretatt gjennom gode og oppdaterte nettsider, innarbeidede rutiner for pressemeldinger, samt at SPS er representert med presentasjoner/postere på aktuelle og anerkjente nasjonale og internasjonale konferanser.

Senterets prosjektstyringsverktøy støtter prosjektlederne i å drive sine prosjekter og gir ledergruppa et unikt verktøy til å styre og prioritere aktivitetene ved SPS. Prosjektstyringsverktøyet oppdateres kontinuerlig.

Administrasjonen ved SPS skal i samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling ved OUS ha oversikt over mulige finansieringskilder og tidsfrister, og være en god støttespiller i utarbeidelse av søknader. Når finansiering er på plass skal administrasjonen ved SPS være aktivt med i prosjektoppfølging og prosjektrapportering.

Eksterne (OUS og annet)

SPS er i 2025 fortsatt godt integrert i OUS, er fortsatt plassert på avdelingsnivå (N3) og drar stor nytte av sykehusets støttefunksjoner, inkludert Forskningsadministrativ avdeling og Innovasjonsavdelingen. I tillegg skal SPS fortsatt ha tett og konstruktivt samarbeid med avdeling for Informasjonssikkerhet og Personvern i OUS. I 2018 har SPS fortsatt godt samarbeid med medisinske avdelinger i sykehuset (f.eks Nyremedisinsk avdeling og avdeling for Endokrinologi, Sykelig overvekt og Forebyggende medisin i Medisinsk klinikk), gjerne med enda større bredde i samarbeid og involverte avdelinger.

SPS har gode og funksjonelle lokaler tilpasset sin virksomhet, og er geografisk strategisk plassert i nærheten av sine viktigste samarbeidspartnere.

3.4      Omdømme og profilering

I målbildet 2025 er SPS et nasjonalt og internasjonalt kjent og anerkjent forskningssenter som leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser. SPS er fortsatt kjent for å konkurrere aktivt om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, har lett tilgjengelige web-sider og egne markedsføringstiltak, og har i tillegg etablert faste allianser som bringer verktøy og løsninger fra SPS ut til brukerne.

 

 

Last ned strategiplanen som PDF