Foto: Oslo universitetssykehus

Om forskningssenteret

Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) er en forskningsavdeling i Medisinsk Klinikk ved Oslo universitetssykehus, hvor vår senterleder Lise Solberg Nes rapporterer direkte til klinikksjef Morten Mowe. SPS forsker på hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til å styrke pasientens perspektiv i sitt møte med helsevesenet og egen behandling.

SPS har gjennom mange år arbeidet med å utvikle, implementere og teste e-helseløsninger som kan bidra til å styrke pasientens kompetanse, inkludere pasientens perspektiv i behandlingen, og bedre kommunikasjonen og samhandlingen mellom pasient og helsepersonell på ulike nivåer. De e-helseløsningene som utvikles ved SPS er unike ved at de i sin helhet er utviklet med høy grad av brukermedvirkning.

Forskningen ved senteret representerer på mange måter et gjennombrudd i moderne pasientbehandling. Forskningsresultater viser blant annet at pasienten opplever færre symptomer og bedre sykdomsmestring ved bruk av e-helseløsningene som utvikles ved SPS. I tillegg gir de helsepersonell økt forståelse for pasientens behov. Disse løsningene kan endre måten helsepersonell møter og kommuniserer med pasientene på, og vi ønsker å skape et fundament for fremtidsrettede pasientfokuserte helsetjenester og samhandlingsmodeller.

Potensialet for helse- og samfunnsrelaterte gevinster av denne forskningen er betydelig: mer målrettet og samordnet behandling, mindre behov for legebesøk og innleggelser, bedret og individuell oppfølging, styrking av pasientens kunnskap om egen helse, raskere rehabilitering, færre sykemeldingsdager – og dermed mindre behov for helse- og sosialtjenester.

Bruk av e-helse i helsevesenet vil kunne realisere viktige helsepolitiske mål (jf. samhandlingsreformen).